Contest rules

RULES OF NATIONAL PROMOTIONAL CONTEST AGRO POLAND

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego jest Godło Promocyjne AGRO POLSKA, prestiżowy symbol gospodarczy wyróżniający najlepsze produkty branży rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu i nauki. Plebiscyt adresowany jest do wszystkich podmiotów trudniących się tego rodzaju działalnością na terenie Polski.
2. Organizator Konkursu MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie jest administratorem Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA oraz wyłącznym właścicielem praw majątkowych do godła i hasła AGRO POLSKA.
3. Godło Promocyjne AGRO POLSKA jest dobrem chronionym prawnie.

II. CEL KONKURSU
– Wyróżnienie i promocja wysokiej jakości produktów spożywczych odznaczających się tradycyjną metodą wytwarzania, odznaczających się szczególnymi walorami jakościowymi, smakowymi, zapachowymi i ekologicznymi, estetycznie opakowanych, wytworzonych przez podmioty mające swe zakłady na terenie Polski, które ze względu na dostępność, oryginalność i popularność wśród konsumentów reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Konkurs ma doprowadzić do powstania rynku produktów o wysokiej jakości i wyjątkowości, oferowanych przez producentów działających na terenie Polski oraz kreować pozytywny wizerunek w świadomości klientów;
– Promocja oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, upowszechnianie wysokiej jakości maszyn do przetwórstwa spożywczego, nowatorskich technologii produkcji rolnej i spożywczej, dających produkty o wysokich właściwościach uwzględniających standardy ekologiczne oraz usług dla przemysłu rolnego;
– Promocja przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolnej i spożywczej, w tym organizacji dystrybucji i sprzedaży;
– Propagowanie działań kreujących pozytywny wizerunek produktów rolno-spożywczych wytworzonych w Polsce celem zwiększenia zainteresowania odbiorców i kontrahentów oferowanymi artykułami, jak również ułatwienie wyboru towarów wysokiej jakości o przystępnych cenach. Utrwalanie i pogłębianie lojalności konsumentów do produktów wyprodukowanych w Polsce;
– Promowanie w kraju i za granicą wyróżnionych produktów rolnych i spożywczych dzięki trwałemu i korzystnemu oznaczeniu ich Godłem AGRO POLSKA.

III. UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW AGRO POLSKA
1. Uprawnione do stosowania i posługiwania się Godłem Promocyjnym  AGRO POLSKA są przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, instytuty branżowe oraz inne organizacje gospodarcze, działające na rynku produktów rolno-spożywczych, którym w wyniku Konkursu zostanie przyznane prawo do oznaczenia konkretnego produktu lub grupy produktów, świadczonych usług lub rozwiązań technicznych i technologicznych zastosowanych w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz usług dla przemysłu rolnego.
2. Umowa między Laureatem a Organizatorem Konkursu określa prawo do używania Godła Promocyjnego, a zasady i prawa jego stosowania stwierdza licencja udzielana w formie pisemnej przez Organizatora Konkursu – Administratora Znaku.
3. Laureatom Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA przysługuje prawo:
– oznakowania Godłem Promocyjnym wyróżnionego produktu lub usługi,
– umieszczenie obok nazwy produktu lub usługi Godła Promocyjnego i logo Laureata wraz z informacją „Laureat Konkursu” we wszystkich materiałach promocyjnych, drukach reklamowych, etykietach wyrobów, a także wykorzystaniu w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach,
– korzystanie z bezpłatnej promocji w drukach reklamowych oraz tekstach promocyjnych Organizatora Konkursu,
– prezentacji Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych, w których uczestniczy Organizator Konkursu.
4. W ramach konkursu AGRO POLSKA przeprowadzana jest również weryfikacja produktów posiadających certyfikat ekologii. Laureaci konkursu posiadający certyfikat ekologii otrzymają prawo używania dodatkowego znaku graficznego ECO AGRO POLAND.
5. Godło AGRO POLAND-EURO QUALITY skierowane jest do firm wytwarzających wysokiej jakości produkty przeznaczone na eksport i nadawane jest „polskim szlagierom eksportowym”.

IV. WARUNKI I TRYB UDZIELANIA PRAWA DO STOSOWANIA GODŁA PROMOCYJNEGO AGRO POLSKA
1. Administrator Godła Promocyjnego jako Organizator Konkursu zobowiązany jest do: przyjmowania zgłoszeń konkursowych, aranżowania pracy Komisji Ekspertów, ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator Konkursu podejmuje decyzje dotyczące organizacji ceremonii wręczenia nagród.
2. Uczestnicy Konkursu o jego wynikach zostaną powiadomieni w formie pisemnej. Dodatkowo Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie oraz sposobie odbioru certyfikatu potwierdzającego otrzymanie Godła Promocyjnego AGRO POLSKA.
3. Warunki udziału w konkursie:
– Nominacji do konkursu udziela urząd marszałkowski lub inna instytucja powołana przez organizatora. Nominacji do konkursu może udzielić organizator na wniosek komisji ekspertów. W przypadku braku nominacji organizator ma prawo odmówić rejestracji produktu w konkursie. Wniosek o nominację traktowany jest jako zgłoszenie udziału w przypadku uzyskania nominacji.
– Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę w Polsce, zgłaszających do Konkursu produkty branży rolno-spożywczej, maszyny bądź technologie wdrożone w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz usługi dla przemysłu rolnego.
4. Dokumentacja:
podmioty zainteresowane przyznaniem Godła Promocyjnego składają zgłoszenie oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu na rynku i zaświadczające jego jakość.
5. Opłaty konkursowe:
W skład opłat konkursowych wchodzi opłata rejestracyjna i opłata weryfikacyjna.
Opłata rejestracyjna – niezależna od liczby zgłaszanych produktów wynosi:
– 500,00 zł za ubieganie się o Godło Promocyjne AGRO POLSKA, ECO AGRO POLAND,
– 1000,00 zł za ubieganie się o Godło Promocyjne AGRO POLAND-EURO QUALITY.
Opłata weryfikacyjna – zależna od liczby zgłaszanych produktów oraz wielkości przedsiębiorstwa:
a) Przedsiębiorstwa mikro (do 10 osób zatrudnionych):
– 1000,00 zł za zgłoszenie jednego produktu,
– 1500,00 zł za zgłoszenie dwóch produktów,
– 2000,00 zł za zgłoszenie trzech lub więcej produktów.
b) Pozostałe przedsiębiorstwa (powyżej 10 osób zatrudnionych):
– 1500,00 zł za zgłoszenie jednego produktu,
– 2000,00 zł za zgłoszenie dwóch produktów,
– 2500,00 zł za zgłoszenie trzech lub więcej produktów.
Za grupę produktów oznaczającą różne odmiany, smaki bądź opakowania tego samego produktu pobierana jest opłata weryfikacyjna jak za dwa produkty.
Za wniosek o przedłużenie licencji Laureaci poprzednich Edycji Konkursu AGRO POLSKA ponoszą jedynie opłatę weryfikacyjną.
Do wszystkich podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.
Opłaty obejmują koszty organizacji Konkursu i nie podlegają zwrotowi.
Płatności wynikające ze „Zgłoszenia Uczestnictwa” należy dokonać na konto Organizatora w Banku BPH S.A. o/Rzeszów nr 43 1060 0076 0000 3260 0044 5248 lub gotówką w biurze MTR.

V. PROCES WERYFIKACJI W KONKURSIE
1. Przed rozpoczęciem Konkursu ustalone są kryteria oceny, podane następnie do wiadomości uczestników Konkursu.
2. Organizator powołuje Komisję Ekspertów, która opiniuje wszystkie zgłoszenia oraz na podstawie dokumentacji złożonej przez uczestnika i oceny wyrobów, występuje z wnioskiem do Organizatora o przyznanie prawa do używania Godła Promocyjnego AGRO POLSKA. Kryteriami oceny są walory techniczne, jakościowe i rynkowe zgłaszanych produktów. Członkowie Komisji Ekspertów wchodzą w skład Kapituły Godła Promocyjnego AGRO POLSKA.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostosować się do ustaleń organizatora Konkursu określającego czas i miejsce oceny.
4. Prawo do oznakowania i posługiwania się Godłem Promocyjnym wyróżnionego produktu lub grupy produktów jest przywilejem udzielonym na okres 1 roku od daty przyznania. Możliwość przedłużenia prawa do stosowania Godła Promocyjnego będzie każdorazowo określana przez szczegółowe zasady zawarte w formie nowej Licencji.
– Laureaci Konkursu Promocyjnego AGRO POLAND-EURO QUALITY oraz ECO AGRO POLAND uzyskują jednocześnie uprawnienia do wykorzystania Godła Promocyjnego AGRO POLSKA.
– W sytuacjach umotywowanych względami społecznymi i gospodarczymi Kapituła Godła Promocyjnego AGRO POLSKA może przyznać jako wyróżnienie honorowe prawo używania Godła podmiotom nieuczestniczącym w konkursie.

VI. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ FORMĘ I PROCEDURĘ ROZDANIA NAGRÓD OKREŚLA ORGANIZATOR

 

 

Regulamin zatwierdzono dnia 30.10.2012 r.